XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa

Właściwość miejscowa: obszar całego województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy.


XIV Wydział prowadzi w systemie informatycznym rejestr podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego), który składa się z 3 rejestrów:

  1. Rejestr przedsiębiorców;
  2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  3. Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Przewodniczący Wydziału: SSR  Danuta Brejtkopf, ul. Czerniakowska 100, pok. 162,

Kierownik Sekcji: SSR Katarzyna Kuć-Kwaśniewicz, ul. Czerniakowska 100, pok. 162,

Kierownik Sekcji: referendarz sądowy Bożena Zaborowska-Sadowska, ul. Czerniakowska 100, pok. 162

Kierownik Sekretariatu: Dobromira Sosińska – Biały

ul. Czerniakowska 100, I piętro, p. 163

tel. 22 44 00 560/561

UWAGA ! 


W celu zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy o oplacanie wniosków na rachunek bankowy Sądu:

55 10101010 0400 3522 3100 0000

Uprzejmie  informujemy także, iż w budynku Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 funkcjonuje wpłatomat, który usprawnia proces opłat sądowych i nie wymaga oczekiwania do Kasy Sądu. 

Kasy Sądu w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 czynne są od wtorku do piątku od godziny 8,30 - do 15,45, w poniedziałki 8,30-17,45.

Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców o obowiązku składania sprawozdań finansowych.


Informacja dla interesantów - BOI -Sala Obsługi ul. Czerniakowska 100

tel. (22) 44 00 687, (22) 44 00 688

Godziny urzędowania (przyjmowania interesantów)

poniedziałek: 8:30 - 18:00

wtorek - piątek: 8:30 - 15:30

e-mail: XIVKRS@warszawa.sr.gov.pl


Uwaga !

Z dniem 15 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  stycznia 2015 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie  określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. (więcej...)Wnioski o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie należy składać na urzędowych formularzach.

Wnioski podlegają opłacie.

Konto dochodów:

55 1010 1010 0400 3522 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

 


Opłat sądowych od wniosków dokonuje się w kasie Sądu – w gotówce albo w znakach opłaty sądowej – albo przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego Sądu. Opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonuje się w kasie Sądu – tylko w gotówce - albo przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego Sądu.

UWAGA:

W przypadku opłaty przelewem, należy do składanego wniosku dołączyć dowód dokonania przelewu.
W tytule wpłaty na rachunek bankowy Sądu należy wskazać numer KRS podmiotu i/lub firmę (nazwę) podmiotu.

Czytelnia akt Krajowego Rejestru Sądowego (województwo mazowieckie) w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100, parter, p. 53:


REGULAMIN CZYTELNI AKT KRS I REJESTRU ZASTAWÓW

- udostępnia akta KRS prowadzone dla podmiotów z siedzibą w województwie mazowieckim do przeglądania;

- wydaje kopie dokumentów z akt KRS – ksero 1 złoty / strona, ksero z poświadczeniem
za zgodność z oryginałem 6 złotych / strona;

- wydaje poświadczone odpisy statutów – 40 złotych / sztuka.

 

Akta mogą być zamawiane z jednodniowym wyprzedzeniem osobiście lub telefonicznie
pod numerami tel. (22) 44-00-619, (22) 44-00-620, (22) 44-00-624, (22) 44-00-625.

Liczba możliwych do zamówienia akt rejestrowych dziennie przez osoby fizyczne do 5 pozycji; przez urzędy oraz inne instytucje budżetowe do 10 pozycji.

Osoba zgłaszająca się w celu przeglądania akt powinna posiadać ważny dokument tożsamości
ze zdjęciem.

O wydanie kopii dokumentów można zwrócić się osobiście lub wnioskować drogą korespondencyjną na adres Sądu z dopiskiem Sekcja Jawności KRS.

 

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy:

- udziela informacji wyłącznie w zakresie danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- wydaje odpisy, wyciągi, zaświadczenia o danych zawartych w rejestrze;

- udostępnia kopie dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek.


Wnioski należy składać na urzędowych formularzach.

Wnioski podlegają opłacie (nie ma możliwości uiszczania opłat znakami opłaty sądowej).

 

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy przyjmuje tylko wnioski składane osobiście w Oddziale przy Sądzie. Opłat od tych wniosków należy dokonać na rachunek bieżący dochodów Sądu przelewem (należy zgłosić się z oryginalnym dowodem wpłaty) lub w kasie Sądu.

 

Odpisy za pośrednictwem Internetu:

Centralna Informacja KRS bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Możliwość pobrania odpisów na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.


Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców o obowiązku składania sprawozdań finansowych.


Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data modyfikacji 2016-03-31

Ostatnia modyfikacja 27-05-2016