Wysokość opłat

 

 

Wysokość opłat za poszczególne wnioski dotyczące ksiąg wieczystych określone są w Rozdziale 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.10.90.594).

Wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został prawidłowo opłacony Sąd zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty.

 Art. 5111. § 1. k.p.c. W postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie pisma należy wskazać wysokość należnej opłaty stałej.
§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych w § 1 wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.


Opłaty można uiszczać:

 • gotówką w kasie sądu w gamchu Hipoteki
 • przelewem na poniższy rachunek bankowy Sądu:

NBP Okręgowy Oddział w Warszawie numer 95 1010 1010 0403 4122 3100 0000

 

Wyciąg z ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.10.90.594:)

Rozdział 3

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

ART.42 . 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

ART.42 . 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

ART.42 . 3 Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera sie jedną opłatę w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

ART.43 .   Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:  

 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaleniu wspólności majątkowej między małżonkami; 
 • własności nieruchomośći rolnej o powierzchni do 5 ha;
 • praw osobistych i roszczeń;
 • zmiany treści ograniczony praw rzeczowych. 

 

ART.44.1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej;
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 • odłączenie nieruchomości lub jej części;
 • sprostowanie działu I-O;
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

ART.45.1 Opłatę stałą określoną w art. 44 ust 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

ART.45.2 Opłate stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

ART.45.3 Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera sie jedna opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą

ART.46. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

ART.7.   Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

ART.48.  Od wniosku o założenie do zbioru dokumentów pobiera sie opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

 


Ostatnia modyfikacja 20-01-2017