System Dozoru Elektronicznego

 

Odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym

Wedle zapisu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 07.09.2007r.(Dz. U. 2010.142.1960) wnioski o wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego składać mogą skazani zarówno przebywający w jednostkach penitencjarnych jak i na wolności, jeżeli spełniają warunki określone w art. 6 w/w ustawy tj.:

- zostali skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nieprzekraczającą jednego roku - poza skazanymi w warunkach przewidzianych w art. 64 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

jeśli jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary; skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na piśmie zgodę obejmującą także umożliwienie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych 

oraz jeśli odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

System Dozoru Elektronicznego działa obecnie na terenie całej Polski.

Maksymalny czas przebywania w SDE to 1 rok. Wypełnianie warunków odbywania kary w SDE będzie monitorowane za pomocą nadajnika umieszczanego na nodze skazanego oraz przez urządzenie monitorujące zainstalowane w domu skazanego, a także przez system informatyczny działający w Centrali Monitorowania. W przypadku naruszenia przez skazanego warunków odbywania kary (nieobecność podczas godzin odbywania kary lub manipulowanie przy urządzeniu monitorującym lub nadajniku) system informatyczny Centrali Monitorowania wygeneruje informację o naruszeniu warunków i sąd będzie musiał  podjąć w stosunku do skazanego niezwłoczne działania. W takiej sytuacji  sąd penitencjarny będzie mógł uchylić zezwolenie na odbywanie kary w SDE. Dla skazanego będzie to oznaczało karę więzienia.

 

Kto może składać wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Do którego sądu należy kierować wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Co powinien zawierać wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Koszty związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego


Możliwość zwolnienia z kosztów


Wnioski do pobrania

 


Ostatnia modyfikacja 24-06-2016