System Dozoru Elektronicznego

 

Odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym

Wedle zapisu ustawy Kodeks karny wykonawczy wnioski o wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego składać mogą skazani zarówno przebywający w jednostkach penitencjarnych jak i na wolności, jeżeli spełniają warunki określone w art. 43la. w/w ustawy tj.:
1)    wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego,
2)    jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,
3)    skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
4)    osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły pisemną zgodę, obejmującą także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.
5)    odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

Maksymalny czas przebywania w SDE to 1 rok. Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu.

 W przypadku naruszenia przez skazanego warunków odbywania kary (m.in. nieobecność podczas godzin odbywania kary lub manipulowanie przy urządzeniu monitorującym lub nadajniku, nierealizowanie innych nałożonych przez sąd obowiązków, osadzenie skazanego w zakładzie karnym w innej sprawie) sąd penitencjarny będzie mógł uchylić zezwolenie na odbywanie kary w SDE. Dla skazanego będzie to oznaczało odbywanie kary w zakładzie karnym.

 

Kto może składać wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Do którego sądu należy kierować wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?Wnioski do pobrania

 


Ostatnia modyfikacja 20-01-2017