Skargi i wnioski


W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądów Rejonowych znajdujących się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.

Podstawa prawna
Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133. j.t. ze zm.) - Rozdział 5a. art. 41a – 41e.

wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t. ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 r.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku
Właściwy organ określa art. 41b Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 
Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku,
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu
•  nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Sposób wnoszenie skarg i wniosków:
1) na piśmie adresując:

Prezes/
Wiceprezes ds. cywilnych/rodzinnych/karnych/wieczystoksięgowych
Sądu Okręgowego w Warszawie   
al. ,,Solidarności" 127    
00-898 Warszawa   

Wiceprezes ds. gospodarczych
Sądu Okręgowego w Warszawie
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa  

Wiceprezes ds. pracy/ ubezpieczeń społecznych
Sądu Okręgowego w Warszawie   
ul.Płocka 9    
01-231 Warszawa   

Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu przy al. ,,Solidarności" 127 (parter, pok. 20, korytarz G) i ul. Czerniakowskiej 100 (parter - hol) oraz w Biurze Podawczym Sądu i w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Płockiej 9 (parter) lub drogą pocztową.

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej – biuro_podawcze@warszawa.so.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji);

3) ustnie do protokołu:

- skargi i wnioski składane ustnie dot. spraw cywilnych, rodzinnych i nieletnich, wieczystoksięgowych oraz karnych  - przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesantów, w siedzibie Sądu przy al. ,,Solidarności" 127;
-skargi i wnioski  dot. spraw gospodarczych przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów, w siedzibie Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100;
- skargi i wnioski dot. spraw pracy i ubezpieczeń społecznych przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów, w siedzibie Sądu przy ul. Płockiej 9.

wzór skargi/wniosku

wzór protokołu

Termin załatwienia skargi/wniosku
Skargi i wniosku rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku o przyjęcie w sposób wskazany wyżej oraz w terminie wyznaczonym przez Prezesa.

Prezes Sądu Okręgowego przyjęcia interesantów może powierzyć wiceprezesowi stosownie do art. 37 § 1 ustawy Prawo o ustroju Sądów Powszechnych w zw. z § 34 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 4 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. 

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Aleksandra Łączyńska - Mendakiewicz - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie
Informację udostępnił Marcin Lasota
Informację zmodyfikował Anna Danielak
Data wytworzenia 2012-05-25
Data udostępnienia 2012-05-28
Data modyfikacji 2016-09-19

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017