Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

Lokalizacja SR dla Warszawy-Woli

Kliknij tu, by zobaczyć
interkatywną mapę dojazdu do Sądu

Dojazd autobusem linii 149 - przystanek Kocjana-Sądy


O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością ujednolicenia praktyk co do przekazywania sumy pieniężnej zasądzonej przez właściwy sąd w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki informujmy, iż wypłata należności z tytułu zasądzonej w myśl art. 12 ust. 4 w/w ustawy sumy pieniężnej realizowana będzie przekazem pocztowym na adres znajdujący się w aktach sprawy (lub zawarty w treści skargi). Osoby (podmioty) zainteresowane inną formą (np. w drodze przelewu na rachunek bankowy) proszone są o niezwłoczne skierowanie pisma w tej sprawie adresowanego bezpośrednio do Kierownika Oddziału Administracyjnego ze wskazaniem numeru rachunku, na który przelew miałby zostać zrealizowany.

____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 78/14 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie dzień 24 grudnia 2014r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 22 listopada 2014r.

____________________________________________________________________________________


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli dzień 20 czerwca 2014r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 28 czerwca 2014r.

W związku z obniżeniem w 2014 r. wymiaru czasu pracy w miesiącach maju i listopadzie z powodu świąt przypadających w soboty 3 maja i 1 listopada – dni 2 maja 2014 r. (piątek) i 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) ustalono dniami dodatkowo wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Warszawy- Woli w Warszawie.

Treść zarządzenia w pliku PDF

____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 25 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych od dnia 3 stycznia 2014r. Prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie jest Pan Remigiusz Wehner.

_____________________________________________________________________________________


Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie uruchomi z dniem 1 grudnia 2013 r. Portal Orzeczeń. Serwis dostępny będzie pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl .
Za pośrednictwem Portalu udostępniane będą również orzeczenia objęte wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej.

Wersja pisma w pdf

_____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 23 listopada 2012 roku Prezes, Wiceprezes oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 23 listopada 2012 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka – Skargi i wnioski).

_____________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że dyżur w ramach kontroli zatrzymań nieletnich połączony z dyżurem mającym na celu realizację zadań nałożonych na sądy ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, w okresie Świąt Bożego Narodzenia pełni:

Sąd Rejonowy w Piasecznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich (tel. 22 703-78-20) – w dniach 22.12.2012, 24.12.2012 i 26.12.2012

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich (tel. 22 553-93-01) - w dniu 29.12.2012

_____________________________________________________________________________________

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
tel.: (22) 328 60 00 (centrala)

NIP - 522 27 92 889
REGON - 140356694

 

 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Wola i Bemowo.
 
BIP: Informacje obejmujące BIP dla SR dla Warszawy-Woli.

 
Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

Formularze do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
 

Dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3 właściwym jest:Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70; 01-381 Warszawa, tel. 22 53-37-647. Numer rachunku bankowego urzędu dzielnicy: 25 1030 1508 0000 0005 5000 2132

 

Uwaga! Sąd nie przyjmuje pism procesowych wysyłanych drogą elektroniczną na udostępnione adresy mailowe.
Do tego celu służy Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP)


Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

 

Redakcja strony internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
Daniel Czernikowski - kontakt tylko w sprawie zawartości strony internetowej Sądu: e-mail: czerniko@warszawa-wola.sr.gov.pl
 

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Daniel Czernikowski
Data wytworzenia 2010-11-24

Ostatnia modyfikacja 31-10-2014