Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa


SZANOWNI PAŃSTWO,

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE  OD DNIA 2 STYCZNIA 2017 ROKU W SIEDZIBIE  SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 58 W POKOJU NR 13 (OKIENKO NA WPROST WEJŚCIA)  UTWORZONY ZOSTANIE PUNKT INFORMACJI OGÓLNEJ DLA INTERESANTA W POKOJU NR 13 NADAL WYDAWANE BĘDĄ ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH

 

Informujemy, że w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z przyczyn technicznych wnoszenie pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie jest jeszcze możliwe, co pozostaje w zgodzie z treścią art. 20 Dz. U. z 2015 r., poz. 1311


Informujemy, że w obecnym stanie prawnym w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną. Taki sposób przesłania pism nie wywołuje skutków prawnych.


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W KASACH SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA PŁATNOŚCI JEDYNIE W FORMIE GOTÓWKOWEJ - NA TERENIE WSZYSTKICH OBIEKTÓW SĄDU BRAK JEST TERMINALI OBSŁUGUJĄCYCH KARTY PŁATNICZE.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 stycznia 2015 roku odpisy orzeczeń lub innych dokumentów w zakresie spraw cywilnych tutejszego Sądu wydawane będą wyłącznie Biurze Obsługi Interesanta.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu.

Od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone sądom przez bank BGK

\


Niniejszym, uprzejmie informujemy, iż w przypadkach niemożności telefonicznego skontaktowania się z Biurem Obsługi Interesanta, należy kontaktować się z Sekretariatem danego Wydziału.

Za niedogodnosci serdecznie przepraszamy
.ZMIANA ADRESU

Uprzejmie informujemy, że następujące komórki Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa

Sekcja Nakazowa II Wydziału Cywilnego,

II Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej

V Wydział Rodzinny i Nieletnich.


zmieniły siedzibę na ul. Płocką 9/11B. 01-231 Warszawa.

Prosimy o prawidłowe adresowanie korespondencji. Istnieje ryzyko zwrotu przesyłki przez operatora pocztowego.

Wejście do budynku od strony ul. Płockiej 9 (wspólne z Sądem Okręgowym w Warszawie). Biuro Obsługi Interesantów zlokalizowane na parterze w budynku B.


Uprzejmie informujemy, iż zmiane ulegają numery telefonów do następujących komórek Sądu:


Sekcja Nakazowa II Wydziału Cywilnego  (od 11.02.2014r.)
Biuro Podawcze  -  (22) 571-56-20
Sekretariat (22) 571 56 22, (22) 571 56 25, (22) 571 56 26

Fax. (22) 571 56 32

V Wydział Rodzinny i Nieletnich  (od 20.02.2014r.)
Biuro Obsługi Interesanta 22 571 56 00
Fax. 22 571 56 -66

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  (od 12.02.2014r.)
Sekretariat 22 571 56 41
Fax 22 571 56 42


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 23 listopada 2012 roku Prezes, Wiceprezesi oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie

NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓWZgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 23 listopada 2012 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesów i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi/wnioski).
Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Sądu przy ul. Ogrodowej 51a, w Biurze Podawczym Hipoteki - Al. Solidarności 58,  w Sekretariatach Wydziałów, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi/wnioski.


UWAGA!!! Sprawy gospodarcze oraz sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa tj. dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów, rozpatruje Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy.


"Uprzejmie informujemy, iż Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa"

Odezwy o udzielenie pomocy sądowej na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa (Mokotów, Ursynów i Wilanów) wykonuje


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego
dla Warszawy Śródmieścia
Ul. Marszałkowska 82
00-517 WarszawaLokalizacja siedzib Sądu Rejowego dla Warszawy Mokotowa


Wydziały cywilne i karne :
ul. Ogrodowa 51 A
00-873 Warszawa
tel.:(22) 501 99 00 (centrala)Wydziały rodzinne:
ul. Płocka 9/11B
01-231 WarszawaWydziały ksiąg wieczystych :
Al. Solidarności 58
00-240 Warszawa
tel.: (22) 531 42 00, 531 44 99 (centrala)
fax: (22) 635 93 01


NIP: 527-14-02-687

REGON: 001256049

 

Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w Warszawie

Redakcja strony Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
Warszawa 00-240
Al. Solidarności 58
Paweł Drąg
e-mail - admin(at)hipoteka.waw.pl
Ostatnia modyfikacja 20-01-2017