Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy


tl_files/mstoleczne/zyczenia.jpg

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

tel: 22 55 39 000 (centrala)


ul. Czerniakowska 100 A ( Wydziały Gospodarcze) 

00-454 Warszawa

tel: (22) 22 33 41 300 (centrala)

 

ul. Czerniakowska 100 (Krajowy Rejestr Sądowy)

00-454 Warszawa

Tel: (22) 44 00 300  (centrala)

NIP:5262904030

REGON:140356582

BOI - kontakt elektroniczny

Jednostka nadrzędna:     Sąd Okręgowy w Warszawie


Informacja dla interesantów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie


Uprzejmie informujemy, iż dzień 24 grudnia 2014 roku oraz 2 stycznia 2015 roku

bedą dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu. (więcej .... )

Jednocześnie informujemy,  że 10 stycznia 2015 roku będzie dniem pracy.


Lokalizacja siedzib Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy


Lokalizacje SR dla m.st. Warszawy

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy.

Dodatkowo:

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest właściwy dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych:  w Piasecznie, dla m.st. Warszawy i dla Warszawy Mokotowa:

Właściwość Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – Wydziały Gospodarcze

 

Informacja dotycząca właściwości miejscowej w wydziałach karnych więcej...

Uprzejmie informujemy, iż Sądem właściwym do rozpoznawania spraw o udzielenie pomocy sądowej z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie  jest Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa"

Odezwy o udzielenie pomocy sądowej na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ( dzielnice: Warszawa Ochota, Ursus, Włochy) wykonuje:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sądu Rejonowego
dla Warszawy Śródmieścia
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

*

__________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 3 grudnia 2012 roku Prezes, Wiceprezesi oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 

NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 3 grudnia 2012 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesów i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibach Sądu lub pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki   skargi i wnioski

___________________________________________________________________________________________________________

*
Redakcja strony Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

00-517 Warszawa

ul. Marszałkowska 82

Małgorzata Gogowska

e-mail: srmstwar@warszawa.so.gov.pl


Ostatnia modyfikacja 19-12-2014