Punkt Obsługi Interesanta

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Punkt Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie został powołany z dniem 1 stycznia 2011 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 r. o Nr 35/10 . Działalność Punktu Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt opiera się na:

Regulaminie Punktu Obsługi Interesanta (POI)- stanowiącego Zał. Nr 1

Regulaminie Czytelni Akt - stanowiącego Zał. Nr 2

do w/w Zarządzenia.

Punkt Obsługi Interesanta prowadzi obsługę interesantów):

I Wydziału Cywilnego,

II Wydziału Karnego (z wyłączeniem obsługi telefonicznej)

III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,

V Wydziału Karnego (z wyłączeniem obsługi telefonicznej),

VI Wydziału Cywilnego,

VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

X Wydziału Karnego (z wyłączeniem obsługi telefonicznej)

XI Wydziału Karnego (z wyłączeniem obsługi telefonicznej)

Punkt Obsługi Interesanta udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez FORMULARZ_POI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA

Punkt Obsługi Interesanta udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokument

Informacje telefoniczne wydziałów: II Karnego, V Karnego, X Karnego i XI Karnego udzielanesą wyłącznie przezsekretariaty poszczególnych wydziałów karnych. Numery telefonów dostępne są w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Sądu w zakładce "Struktura organizacyjna".

Informacja telefoniczna dot. Wydziałów: I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich, VI Cywilnego, VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych udzielana jest w Punkcie Obsługi Interesanta pod numerami telefonów:

(22) 55 39 616

(22) 55 39 622

(22) 55 39 623

UWAGA!!!

Punkt Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez Interesanta, która wskazuje interesantowi sposób w jaki ma on prezentować swoje stanowisko przed sądem jak i rodzaju czynności jakie może podjąć w konkretnej sprawie, toczącej się przed sądem. Za tego rodzaju informację uważa się także sporządzenie projektu pisma procesowego.

 

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się do POI.

godziny przyjęć:

poniedziałek: 8.30 - 18.00 (ostatni numerek pobierany jest o godz. 17.45)

wtorek - piątek: 8.30 - 15.30 (ostatni numerek pobierany jest o godz.15.20)

1. POI powołane jest do obsługi interesantów Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie.

2. POI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiścielub za pomocą kontaktu elektronicznego poprzez FORMULARZ_POI.

3. Do zadań POI należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwianie im uzyskania niezbędnych informacji udzielanych w miarę potrzeby i możliwości.

 

CZYTELNIA AKT

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Celem uniknięcia oczekiwania na możliwość zapoznania się z aktami

prosimy o wcześniejsze zamawianie akt sądowych telefonicznie lub elektronicznie, poprzez FORMULARZ_POI.

godziny otwarcia Czytelni Akt:

poniedziałek 10:00 - 18:00 (ostatnia osoba wchodzi o godzinie 17.45)

wtorek - piątek 8:30 - 15:30

telefon Czytelni Akt 22 55 39 703

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia oraz o wyłączenie telefonów komórkowych

Wydanie kserokopii akt:

Czytelnia Akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych, wnioski takie o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych do 15 stron realizowane są w dniu złożenia wniosku.

Wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowych powyżej 15 stron realizowane są w terminie do 3 dni.

Odbiór zamówionych kserokopii następuje w Punkcie Obsługi Interesanta

DOWÓD TOŻSAMOSCI JEST NIEZBĘDNY DO SKORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT I INFORMACJI.

Wzory wniosków:

1. Wniosek o odpis prawomocnego/nieprawomocnego odpisu wyroku PDF RTF

1a. Wniosek o odpis prawomocnego/nieprawomocnego odpisu postanowienia PDF RTF

2. Wniosek o wykonanie kserokopii/fotokopii akt sprawy PDF RTF

3. Wniosek o wydanie wyroku łącznego PDF RTF

4. Podanie o zezwolenie na widzenie PDF RTF

5. Wniosek o zatarcie skazania PDF RTF

6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego PDF RTF

7. Wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem PDF RTF

8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu PDF RTF

9. Wniosek o wgląd do akt sprawy PDF RTF

10.Wniosek o zwrot kosztów podróży PDF RTF

11. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności PDF RTF

12. Wniosek o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu PDF RTF

13. Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej PDF RTF

14. Wniosek o wydanie prawomocnego nakazu zapłaty PDF RTF

15. Wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności PDF RTF

16. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty PDF RTF

17.Wniosek o wydanie odpisu ugody wraz z odpisem postanowienia o umorzeniu wraz z klauzulą wykonalności PDF RTF

18. Wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy PDF RTF

19. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych PDF RTF

20. Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu PDF RTF

21. Wniosek o wydanie wydruku komputerowego z akt sprawy PDF RTF

22. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego PDF RTF

23. Wniosek o wydanie odpisu ugody wraz z odpisem postanowienia o umorzeniu ze stwierdzeniem prawomocności PDF RTF

24. Odpowiedź na zarządzenie PDF RTF

25. Wniosek o zwrot należności za utracony zarobek PDF RTF PDF RTF


Ostatnia modyfikacja 29-09-2016