Wzory i formularze

1. Apelacja - wzór do SO w Warszawie (pdf)

2. Jak wnieść i sporządzić pozew w sprawie z zakresu prawa pracy (pdf)

3. Odwołanie od decyzji ZUS (pdf)

4. Oświadczenie o stanie rodzinnym koszty sądowe (pdf)

5. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku dla potrzeb ustanowienie pełn. z urzędu (pdf)

6. Podanie o widzenie (pdf)

7. Pozew o alimenty (pdf)

8. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane (pdf)

9. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej (pdf)

10. Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego (pdf)

11. Pozew o zaprzeczenie pochodzenia dziecka (pdf)

12. Sprzeciw do wyroku zaocznego (pdf)

13. Sprzeciw od nakazu zapłaty (pdf)

14. Wniosek o dopuszczenie jako oskarżyciela posiłkowego (pdf)

15. Wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności (pdf)

16. Wniosek o odroczenie wykonania kary (pdf)

17. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad maloletnim dzieckiem (pdf)

18. Wniosek o pełnomocnika z urzędu (pdf)

19. Wniosek o ustalenie kontaktów (pdf)

20. Wniosek o wydanie kserokopii (pdf)

21. Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie akt (pdf)

22. Wniosek o wyłączenie oryginałów dokumentów z akt sprawy (pdf)

23. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu (pdf)

24. Wniosek o zatarcie skazania (pdf)

25. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (pdf)

26. Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (pdf)

27. Zarzuty od nakazu zapłaty (pdf)

28. Zażalenie (pdf)

29. Wniosek dla świadka o zwrot kosztów podróży/utraconego zarobku (pdf)

30. Wniosek o wydanie wydruku z systemu biurowości sądowej (pdf) 


 

Formularze urzędowe:

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 26 sierpnia 2016 roku uległy zmianie wzory formularzy: P, PW, DS (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 roku, Dz. U z 2016 roku, poz 1213


1. Formularz WD - pismo zawierające wnioski dowodowe (pdf)

2. Formularz DS - dane uzupełniające stron - od 26 sierpnia 2016 roku (pdf)

3. Formularz OP - odpowiedź na pozew (pdf)

4. Formularz P - formularz pozwu - od 26 sierpnia 2016 roku  (pdf)

5. Formularz PW - pozew wzajemny - od 26 sierpnia 2016 roku (pdf)

6. Formularz SP - sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zaplaty, zarzuty od nakazu zaplaty (pdf)

 Uwaga !

Z dniem 15 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  stycznia 2015 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie  określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. (więcej...)

 

Formularze - Ministerstwo Sprawiedliwości.Zobacz stopkę

Informację udostępnił Małgorzata Gogowska
Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data udostępnienia 2015-01-15
Data modyfikacji 2016-08-30

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017