Wzory i formularze

1. Apelacja - wzór do SO w Warszawie (pdf)

2. Jak wnieść i sporządzić pozew w sprawie z zakresu prawa pracy (pdf)

3. Odwołanie od decyzji ZUS (pdf)

4. Oświadczenie o stanie rodzinnym koszty sądowe (pdf)

5. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku dla potrzeb ustanowienie pełn. z urzędu (pdf)

6. Podanie o widzenie (pdf)

7. Pozew o alimenty (pdf)

8. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane (pdf)

9. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej (pdf)

10. Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego (pdf)

11. Pozew o zaprzeczenie pochodzenia dziecka (pdf)

12. Sprzeciw do wyroku zaocznego (pdf)

13. Sprzeciw od nakazu zapłaty (pdf)

14. Wniosek o dopuszczenie jako oskarżyciela posiłkowego (pdf)

15. Wniosek o nadanie orzeczeniu sądowemu klauzuli wykonalności (pdf)

16. Wniosek o odroczenie wykonania kary (pdf)

17. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad maloletnim dzieckiem (pdf)

18. Wniosek o pełnomocnika z urzędu (pdf)

19. Wniosek o ustalenie kontaktów (pdf)

20. Wniosek o wydanie kserokopii (pdf)

21. Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie akt (pdf)

22. Wniosek o wyłączenie oryginałów dokumentów z akt sprawy (pdf)

23. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu (pdf)

24. Wniosek o zatarcie skazania (pdf)

25. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (pdf)

26. Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (pdf)

27. Zarzuty od nakazu zapłaty (pdf)

28. Zażalenie (pdf)

29. Wniosek o zwrot kosztów podróży (pdf)

30. Wniosek o zwrot należności za utracony zarobek (pdf)

 

Formularze urzędowe:

1. Formularz WD - pismo zawierające wnioski dowodowe (pdf)

2. Formularz DS - dane uzupełniające stron (pdf)

3. Formularz OP - odpowiedź na pozew (pdf)

4. Formularz P - formularz pozwu (pdf)

5. Formularz PW - pozew wzajemny (pdf)

6. Formularz SP - sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zaplaty, zarzuty od nakazu zaplaty (pdf)

 

 

Formularze - Ministerstwo Sprawiedliwości.UWAGA !!!

Zmiany w formularzach KRS 

Uprzejmie Państwa  informujemy, iż  w  Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 roku, Nr 281, poz. 1648) opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. 

Sąd dotychczas nie otrzymał nowych formularzy. Mogą Państwo skorzystać z wydruków wzorów dostępnych w Internecie: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112811648 

Jest to tekst rozporządzenia z załącznikami - wzory formularzy po zmianach. 

Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Zobacz stopkę

Informację wytworzył Maciej Roguski
Informację udostępnił Maciej Roguski
Data wytworzenia 2010-11-04
Data udostępnienia 2010-11-08

Ostatnia modyfikacja 22-11-2014