Biuro Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Interesanci Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w Wydziałach I-VII przy ul. Marszałkowskiej 82 oraz Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI, XVII  przy ul. Czerniakowskiej 100A oraz Wydziałów XII, XIII i XIV   Gospodarczych KRS przy ul. Czerniakowskiej 100 są przyjmowani w Biurze Obsługi Interesantów.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW   KONTAKT BOI

Informator Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

- w poniedziałek w godzinach 8:30 - 18:00

- od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30

BOI  Wydziałów  I - VII przy ul. Marszałkowskiej 82 

e-mail:   boi_marszalkowska@warszawa.sr.gov.pl


BOI Wydziałów VIII-X, XV-XVII przy ul. Czerniakowskiej 100A

e-mail:   boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl

UWAGA ! 

Uprzejmie informujemy interesantów Krajowego Rejestru Sądowego, że w dniach: 15 czerwca - 28 sierpnia 2015 r., tj w okresie składania sprawozdań finansowych BIURO PODAWCZE wydziałów KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO oraz REJESTRU ZASTAWÓW bedzie przyjmowało wnioski do godziny 16,00 (od wtorku do piątku) oraz do godziny 18,00 w poniedziałki. W powyższym okresie system kolejkowy bedzie wydawał bilety wyłącznie do godziny 15,00 ( od wtorku do piątku), w poniedziałki do godziny 17,00.

W celu zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy o oplacanie wniosków na rachunek bankowy Sądu:

55 10101010 0400 3522 3100 0000

Uprzejmie  informujemy także, iż w budynku Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100 funkcjonuje wpłatomat, który usprawnia proces opłat sądowych i nie wymaga oczekiwania do Kasy Sądu. 

Kasy Sądu w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 czynne są od wtorku do piątku od godziny 8,30 - do 15,45, w poniedziałki 8,30-17,45 

Informacja dotycząca zgłaszania sprawozdań finansowych 

BOI Wydziałów XII-XIV KRS przy ul. Czerniakowskiej 100 

e-mail:   boiXIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

e-mail:   boiXIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

e-mail:   boiXIVKRS@warszawa.sr.gov.pl

Uwaga !

Z dniem 15 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  stycznia 2015 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie  określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. (więcej...)


Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie zostało powołane z dniem 8 listopada 2010 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie z dnia 2 listopada 2010 r. o Nr 73/10.

ANEKS Nr 1 z dnia 4 września 2014 roku 

Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt opiera się na:

Regulaminie Biura Obsługi Interesantów (BOI):

Zał. Nr 1

Regulaminie Czytelni Akt:

Zał. Nr 2 -  REGULAMIN CZYTELNI AKT WYDZIAŁÓW PROCESOWYCH

Zał. Nr 3 -  REGULAMIN CZYTERLNI AKT KRS I REJESTRU ZASTAWÓW

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów:

W siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82:

I Wydziału Cywilnego,

II Wydziału Cywilnego,

III Wydziału Karnego,

IV Wydziału Karnego,

V Wydziału Karnego,

VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,

VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


Telefony:

22 55 39 781 Kierownik BOI

22 55 39 771

22 55 39 773

22 55 39 779

22 55 39 762

Fax. 22 55 39 783

e-mail:          

boi_marszalkowska@warszawa.sr.gov.pl

W siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 A:

VIII Wydziału Gospodarczego,

IX Wydziału Gospodarczego,

X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych,

XV Wydziału Gospodarczego,

XVI Wydziału Gospodarczego

XVII Wydziału Gospodarczego


Telefony:

Informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w Wydziałach: VIII, IX, XV, XVI,XVII:

22 33 41 603

22 33 41  388

22 33 41 389

Informacja w sprawach rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i naprawczych:

22 33 41 392

22 33 41  393

centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100 A

22 33 41 300

e-mail:

boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl


W siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100:

XII Wydziału Gospodarczego KRS

XIII Wydziału Gospodarczego KRS

XIV Wydziału Gospodarczego KRS

Telefony:

Informacja, zamawianie akt będących w referatach osób orzekających, zamawianie dokumentów w zakresie § 2, punkt I i II  Regulaminu rozpoznawanych w Wydziałach XII, XIII, XIV KRS:

XII Wydział Gospodarczy  KRS

22 44 00 691

22 44 00 692

e-mail:            

boiXIIKRS@warszawa.sr.gov.pl 

 

XIII Wydział Gospodarczy  KRS

22 44 00 689

22 44 00 690

e-mail:             

boiXIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

 

XIV Wydział Gospodarczy KRS

22 44 00 687

22 44 00 688

e-mail:             

boiXIVKRS@warszawa.sr.gov.pl


centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100

22 44 00 300

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania do Biura.

godziny przyjęć:

poniedziałek: 8.30 - 18.00

wtorek - piątek: 8.30 - 15.30

1. BOI powołane jest do obsługi interesantów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

2. BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą kontaktu elektronicznego.

3. Do zadań BOI należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwianie im uzyskania niezbędnych informacji udzielanych w miarę potrzeby i możliwości a w szczególności:

I. Informowanie o:

a)      stanie postępowania w sprawie - na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r., Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) - przy czym informacje udzielane telefonicznie i drogą elektroniczną udzielane są po uprzednim zweryfikowaniu danych, mogą obejmować tylko wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i innych czynności,

b)      terminach i miejscach rozpraw w sprawach procesowych

c)       rodzajach środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,

d)      sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, wymaganych formularzach w postępowaniu rejestrowym,

e)      wysokości kosztów sądowych, opłat kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania, numerów rachunków bankowych sądu,

f)       sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,

g)      przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata, radcy prawnego - 
z urzędu,

h)       rodzajów spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,

i)        wydziałach w sądzie, ich właściwości, lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania,

j)        siedzib oraz telefonów pozostałych sądów - w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie,

k)      poświadczanie wzorów podpisów, celem dołączenia do akt rejestrowych (dotyczy: wydziałów gospodarczych rejestrowych).

II. Udostępnianie

a)      list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, list tłumaczy przysięgłych, mediatorów, właściwości Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,

b)      adresów niektórych instytucji pozasądowych, jak: Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, rzecznik konsumentów, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, NSA,  WSA 
w Warszawie

c)       list lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia nieobecności w postępowaniu sądowym,

d)      formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały,

e)      wydawanie zamówionych dokumentów po uprzednim zamówieniu;

a)      przy czym realizacja wniosków o wydanie zamówionych dokumentów winna nastąpić w ciągu 3 dni od daty jego złożenia, za wyjątkiem spraw, których konieczne jest zamówienie z archiwum zakładowego.

f)       odbiór zamówionych dokumentów winien nastąpić w wyznaczonym dniu.

g)      przyjmowanie ustnych skarg i wniosków do protokołu,

h)      udostępnianie loginów do serwisu internetowego Portal Informacyjny utworzonego dla wydziałów procesowych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w zakresie określonym przepisami

4. BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem udzielenie jest wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

5. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem biura podawczego z dopuszczeniem możliwości złożenia w BOI następujących pism:

a)      wniosek o wyrażenie zgody na widzenie

b)      wniosek o zwrot kosztów podróży

6. Udostępnianie akt, oraz wykonywanie fotokopii uprawnionym następuje w Czytelni Akt.CZYTELNIA AKT Wydziałów Procesowych

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie

Dla zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy zamawiać akta sądowe telefonicznie lub elektronicznie, poprzez KONTAKT BOI.

Interesanci, którzy zainteresowani są wglądem do akt sądowych proszeni są o wcześniejsze umówienie się celem wyznaczenia terminu w Czytelni Akt.

godziny otwarcia Czytelni Akt:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

ostatni interesant w poniedziałki - wchodzi do Czytelni akt o godzinie 17,45

telefon Czytelni Akt w siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82

22 55 39 705 - dla spraw I-VII oraz telefony BOI:

22 55 39 771

22 55 39 773

22 55 39 779

22 55 39 762

telefon Czytelni Akt w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100A  dla spraw VIII, IX, X. XV, XVI, XVII

22 33 41 389

22 33 41 603

22 33 41 388

dla spraw Wydziału X upadłościowych i naprawczych

22 33 41 392

22 33 41 393

UWAGA !

przeglądanie akt w toku - X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych odbywa się
w sekretariacie Wydziału, ul. Czerniakowska 100A, I piętro, pok. 252

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, teczek, toreb itp.

Wydanie kserokopii akt:

Czytelnia Akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych, wnioski takie o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych do 15 stron realizowane są w dniu złożenia wniosku.

Wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowych powyżej 15 stron realizowane są w terminie do 3 dni.

Odbiór zamówionych kserokopii następuje w Biurze Obsługi Interesantów

Czytelnia Akt Wydziałów:  XI Rejestru Zastawów, XII, XIII, XIV KRS:

ul. Czerniakowska 100,

00-454 Warszawa,

parter - Sala Obsługi

nr tel.: (22) 44 00 619, 44 00 620, 44 00 624, 44 00 625

 

WAŻNY DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI JEST NIEZBĘDNY DO SKORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT I INFORMACJI.

Uwaga !


Z dniem 15 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  stycznia 2015 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie  określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. (więcej...)


Wzory wniosków:

1. Wniosek o wgląd do akt (pdf)

2. Wniosek o wydanie kserokopii (pdf)

3. Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie akt (pdf)

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data modyfikacji 2015-07-09

Ostatnia modyfikacja 28-08-2015