Biuro Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Interesanci Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w Wydziałach I-VII przy ul. Marszałkowskiej 82 oraz Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI, XVII  przy ul. Czerniakowskiej 100A oraz Wydziałów XII, XIII i XIV   Gospodarczych KRS przy ul. Czerniakowskiej 100 są przyjmowani w Biurze Obsługi Interesantów.

BOI nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy sądowych, nie udziela  porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem udzielenie jest wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego  sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW   KONTAKT BOI

Informator Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

- w poniedziałek w godzinach 8:30 - 18:00

- od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30

BOI  Wydziałów  I - VII przy ul. Marszałkowskiej 82 

e-mail:   boi_marszalkowska@warszawa.sr.gov.pl


BOI Wydziałów VIII-X, XV-XVII przy ul. Czerniakowskiej 100A

e-mail:   boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl

======================================================

W celu zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy o opłacanie wniosków na rachunek bankowy Sądu:

55 10101010 0400 3522 3100 0000

===============================

Uprzejmie  informujemy także, iż w budynkach Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100/100A funkcjonują wpłatomaty, które usprawniają proces opłat sądowych i nie wymagają oczekiwania do Kasy Sądu. 

Kasy Sądu w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługują interesantów w godzinach:


w poniedziałki 8:30-17:45

wtorek-piątek   8:30 - do 15:45

Biuro Podawcze w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 obsługuje interesantów w godzinach:

w poniedziałki 8:30-18:00

worek-piątek 8:30-15:45

(Wyłącznie w okresie skladania sprawozdań finansowych tj. od 13.06.2016 r. do 15.07.2016 r.)


Informacja dotycząca zgłaszania sprawozdań finansowych (informacja do pobrania) 


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie uprzejmie informuje, iż w okresie składania sprawozdań finansowych do Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego tut. Sądu tj. od dnia 13 czerwca do dnia 15 lipca br. ulegają zmianie godziny pobierania biletów kolejkomatu  do Biura Podawczego oraz Kasy Sądu mających siedzibę przy ulicy Czerniakowskiej 100:


poniedziałek: 08:00-17:15

wtorek – piątek: 08:00-15:00


============================================================

BOI Wydziałów XII-XIV KRS przy ul. Czerniakowskiej 100 

e-mail:   boiXIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

e-mail:   boiXIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

e-mail:   boiXIVKRS@warszawa.sr.gov.pl


Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie zostało powołane z dniem 8 listopada 2010 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie z dnia 2 listopada 2010 r. o Nr 73/10.

ANEKS Nr 1 z dnia 4 września 2014 roku 

Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt opiera się na:

Regulaminie Biura Obsługi Interesantów (BOI):

Zał. Nr 1- Regulamin Biura Obsługi Interesantów 

Regulaminie Czytelni Akt:

Zał. Nr 2 -  REGULAMIN CZYTELNI AKT WYDZIAŁÓW PROCESOWYCH

Zał. Nr 3 -  REGULAMIN CZYTELNI AKT KRS I REJESTRU ZASTAWÓW

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów:

W siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82:

I Wydziału Cywilnego,

II Wydziału Cywilnego,

III Wydziału Karnego,

IV Wydziału Karnego,

V Wydziału Karnego,

VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,

VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie pod numerami BOI opublikowanymi niżej,  uruchomiony został całodobowy system interaktywnej obsługi osoby dzwoniącej (IVR). Zadaniem systemu jest informowanie osób dzwoniących do Sądu o stanie załatwianej sprawy, kierowanie do konsultantów Biura Obsługi Interesantów. W praktyce, każdy, kto zna sygnaturę sprawy, której jest uczestnikiem, może całodobowo dowiedzieć się o tym, czy w sprawie wyznaczono rozprawę i na kiedy, czy wydany został wyrok i czy jest on  prawomocny. W przypadku, gdy okaże się,  że podana automatycznie informacja wymaga uzupełnienia, system zaproponuje połączenie z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (w godzinach urzędowania Sądu), który uzupełni informację lub skieruje do osób bezpośrednio zajmujących się sprawą.

Informacje uzyskane za pomocą przedmiotowego systemu (IVR) z powodów technicznych mogą się różnić od informacji zawartych w systemie obiegu dokumentacji sądowej, w sytuacjach budzących wątpliwości prosimy o kontakt z Konsultanem BOI. 

System całodobowej informacji IVR  nie obejmuje Wydziałów  KRS oraz Rejestru Zastawów. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefony:

22 55 39 781 Kierownik BOI

22 55 39 771

22 55 39 773

22 55 39 779

22 55 39 762

Fax. 22 55 39 783

e-mail:          

boi_marszalkowska@warszawa.sr.gov.pl

W siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 A:

VIII Wydziału Gospodarczego,

IX Wydziału Gospodarczego,

X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

XV Wydziału Gospodarczego,

XVI Wydziału Gospodarczego

XVII Wydziału Gospodarczego


Telefony:

Informacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w Wydziałach: VIII, IX, XV, XVI, XVII:

22 33 41 603

22 33 41  388

22 33 41 389

Informacja w sprawach rozpoznawanych w Wydziale X Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych:

22 33 41 392

22 33 41  393

centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100 A

22 33 41 300

e-mail:

boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl


W siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100:

XII Wydziału Gospodarczego KRS

XIII Wydziału Gospodarczego KRS

XIV Wydziału Gospodarczego KRS

Telefony:

Informacja, zamawianie akt będących w referatach osób orzekających, zamawianie dokumentów w zakresie § 2, punkt I i II  Regulaminu rozpoznawanych w Wydziałach XII, XIII, XIV KRS:

XII Wydział Gospodarczy  KRS

22 44 00 691

22 44 00 692

e-mail:            

boiXIIKRS@warszawa.sr.gov.pl 

 

XIII Wydział Gospodarczy  KRS

22 44 00 689

22 44 00 690

e-mail:             

boiXIIIKRS@warszawa.sr.gov.pl

 

XIV Wydział Gospodarczy KRS

22 44 00 687

22 44 00 688

e-mail:             

boiXIVKRS@warszawa.sr.gov.pl


centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100

22 44 00 300

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy sądowych, nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania do Biura.

godziny przyjęć:

poniedziałek: 8.30 - 18.00

wtorek - piątek: 8.30 - 15.30

BOI powołane jest do obsługi interesantów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub elektronicznie za pomocą kontaktu elektronicznego.

Do zadań BOI należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwianie im uzyskania niezbędnych informacji udzielanych w miarę potrzeby i możliwości a w szczególności:

 • udzielanie informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych- na zasadach określonych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych
 • wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału
 •  wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu;
 • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw.

BOI nie udziela informacji w zakresie wypełniania formularzy sądowych, nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem udzielenie jest wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego  sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem biura podawczego z dopuszczeniem             możliwości złożenia w BOI następujących pism:

 •   wniosek o wyrażenie zgody na widzenie
 •   wniosek o zwrot kosztów podróży
 • wniosek o wydanie nagrania z protokołu rozprawy 

Udostępnianie akt, oraz wykonywanie fotokopii uprawnionym następuje w Czytelni Akt.


CZYTELNIA AKT Wydziałów Procesowych

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie

Dla zaoszczędzenia Państwa czasu prosimy zamawiać akta sądowe telefonicznie lub elektronicznie, poprzez KONTAKT BOI.

Interesanci, którzy zainteresowani są wglądem do akt sądowych proszeni są o wcześniejsze umówienie się celem wyznaczenia terminu w Czytelni Akt.

godziny otwarcia Czytelni Akt:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

ostatni interesant w poniedziałki - wchodzi do Czytelni akt o godzinie 17,45

telefon Czytelni Akt w siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82

22 55 39 705 - dla spraw I-VII oraz telefony BOI:

22 55 39 771

22 55 39 773

22 55 39 779

22 55 39 762

telefon Czytelni Akt w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100A  dla spraw VIII, IX, X. XV, XVI, XVII

22 33 41 389

22 33 41 603

22 33 41 388

dla spraw Wydziału X upadłościowych i naprawczych

22 33 41 392

22 33 41 393

UWAGA !

przeglądanie akt w toku - X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych odbywa się
w sekretariacie Wydziału, ul. Czerniakowska 100A, II piętro, pok. 252

Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, teczek, toreb itp.

Wydanie kserokopii akt:

Czytelnia Akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych, wnioski takie o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych do 15 stron realizowane są w dniu złożenia wniosku.

Wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowych powyżej 15 stron realizowane są w terminie do 3 dni.

Odbiór zamówionych kserokopii następuje w Biurze Obsługi Interesantów

Czytelnia Akt Wydziałów:  XI Rejestru Zastawów, XII, XIII, XIV KRS:

ul. Czerniakowska 100,

00-454 Warszawa,

parter - Sala Obsługi

nr tel.: (22) 44 00 619, 44 00 620, 44 00 624, 44 00 625

 

WAŻNY DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI JEST NIEZBĘDNY DO SKORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT I INFORMACJI.

Uwaga !


Z dniem 15 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  stycznia 2015 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie  określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. (więcej...)


Wzory wniosków:

1. Wniosek o wgląd do akt (pdf)

2. Wniosek o wydanie kserokopii (pdf)

3. Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie akt (pdf)

4. Wniosek o wydanie wydruku z systemu biurowości sądowej (pdf) 

Zobacz stopkę

Informację zmodyfikował Małgorzata Gogowska
Data modyfikacji 2016-06-15

Ostatnia modyfikacja 24-06-2016