Biuro Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

Od 8 listopada 2010 r. interesanci Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w Wydziałach I-VII przy ul. Marszałkowskiej 82 oraz Wydziałach VIII, IX, X, XV, XVI przy ul. Czerniakowskiej 100 są przyjmowani wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów.


tl_files/mstoleczne/boi/boi_logo.png

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie


Informator Sądowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie


UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2011 roku (Nr 106, poz. 622) http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111060622 opublikowano zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (zmiany wprowadzone ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – art. 72) a dotyczące wysokości opłat w sprawach z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego.

Opłatę sądową stałą w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego (wniosek o wpis).

Opłatę sądową stałą w kwocie 500 zł pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji jeżeli wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego (wniosek o wpis).

Opłatę sądową stałą w kwocie 250 zł pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego (wniosek o zmianę).

Zmiany wchodzą w życie z dniem 15 października 2012 roku.


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

- w poniedziałek w godzinach 8:30 - 18:00

- od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30


Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie zostało powołane z dniem 8 listopada 2010 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie z dnia 2 listopada 2010 r. o Nr 73/10.


Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt opiera się na:


Regulaminie Biura Obsługi Interesantów (BOI):

Zał. Nr 1- Obowiązujący do dnia 12 października 2012 roku

REGULAMIN BOI - obowiązujący od dnia 15 października 2012 roku.


Regulaminie Czytelni Akt:

REGULAMIN CZYTELNI AKT

REGULAMIN CZYTERLNI AKT KRS I REJESTRU ZASTAWÓW


Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów:


W siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82:

I Wydziału Cywilnego,

II Wydziału Cywilnego,

III Wydziału Karnego,

IV Wydziału Karnego,

V Wydziału Karnego,

VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,

VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


Telefony:

22 55 39 781 Kierownik BOI - Pani Joanna Orzechowska-Kuduk

22 55 39 771

22 55 39 773

22 55 39 779

22 55 39 762

Fax. 22 55 39 783

W siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100:

VIII Wydziału Gospodarczego,

IX Wydziału Gospodarczego,

X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych,

XV Wydziału Gospodarczego,

XVI Wydziału Gospodarczego


Telefony:

Iinformacja, zamawianie akt do czytelni, zamawianie odpisów, kserokopii w sprawach gospodarczych rozpoznawanych w Wydziałach: VIII, IX, XV, XVI:

22 44 00 603

22 44 00 388

22 44 00 389

Informacja w sprawach rozpoznawanych w Wydziale X dla spraw upadłościowych i naprawczych:

22 44 00 392

22 44 00 393

Centrala Sądu Gospodarczego przy ul. Czerniakowskiej 100

22 44 00 300

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji również drogą elektroniczną poprzez KONTAKT BOI Informacje te mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, zamawianie odpisu orzeczenia do osobistego odbioru, pobierz wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia.


ZAKRES DZIAŁANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.


Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania do Biura.

godziny przyjęć:

poniedziałek: 8.30 - 18.00

wtorek - piątek: 8.30 - 15.30

1. BOI powołane jest do obsługi interesantów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.

2. BOI udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą kontaktu elektronicznego.

3. Do zadań BOI należy zapewnienie obsługi interesantów oraz ułatwianie
im uzyskania niezbędnych informacji udzielanych w miarę potrzeby i możliwości
a w szczególności:

I. Informowanie o:

a) stanie postępowania w sprawie - na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r., Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) - przy czym informacje udzielane telefonicznie i drogą elektroniczną udzielane są po uprzednim zweryfikowaniu danych, mogą obejmować tylko wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i innych czynności,

b) terminach i miejscach rozpraw,

c) rodzajach środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,

d) sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,

e) wysokości kosztów sądowych, opłat kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania, numerów rachunków bankowych sądu,

f) sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,

g) przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata, radcy prawnego -
z urzędu,

h) rodzajów spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,

i) wydziałach w sądzie, ich właściwości, lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania,

j) siedzib oraz telefonów pozostałych sądów - w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

II. Udostępnianie

a) list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, list tłumaczy przysięgłych, mediatorów, właściwości Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,

b) adresów niektórych instytucji pozasądowych, jak: Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, rzecznik konsumentów, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, NSA, WSA
w Warszawie

c) list lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia nieobecności w postępowaniu sądowym,

d) formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały,

e) wydawanie zamówionych dokumentów po uprzednim zamówieniu;

przy czym realizacja wniosków o wydanie zamówionych dokumentów winna nastąpić w ciągu 3 dni od daty jego złożenia, za wyjątkiem spraw, których konieczne jest zamówienie z archiwum zakładowego.

f) odbiór zamówionych dokumentów winien nastąpić w wyznaczonym dniu.

4. BOI nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem udzielenie jest wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy, lub polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

5. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem biura podawczego z dopuszczeniem możliwości złożenia w BOI następujących pism:

a) wniosek o wyrażenie zgody na widzenie

b) wniosek o zwrot kosztów podróży

6. Udostępnianie akt, oraz wykonywanie fotokopii uprawnionym następuje w Czytelni Akt.


CZYTELNIA AKT

w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie

Dla zaoszczędzenia Państwa czasu

prosimy zamawiać akta sądowe telefonicznie lub elektronicznie, poprzez KONTAKT BOI.

Interesanci, którzy zainteresowani są wglądem do akt sądowych proszeni są o wcześniejsze umówienie się celem wyznaczenia terminu w Czytelni Akt.

godziny otwarcia Czytelni Akt:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - piątek 8:30 - 15:30

* ostatni interesant w poniedziałki - wchodzi do Czytelni akt o godzinie 17,45

telefon Czytelni Akt w siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 82

22 55 39 705 - dla spraw I-VII oraz telefony BOI:

22 55 39 771

22 55 39 773

22 55 39 779

22 55 39 762

telefon Czytelni Akt w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 100 dla spraw VIII, IX, XV, XVI

22 44 00 389

22 44 00 603

22 44 00 388

dla spraw Wydziału X upadłościowych i naprawczych

22 44 00 392

22 44 00 393


UWAGA !

przeglądanie akt w toku - X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych odbywa się w sekretariacie Wydziału, ul. Czerniakowska 100, III piętro, pok. 391


Korzystający z Czytelni Akt obowiązani są do pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia, teczek, toreb itp.

Wydanie kserokopii akt:

Czytelnia Akt przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych wyłącznie w sprawach aktualnie przeglądanych, wnioski takie o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt sądowych do 15 stron realizowane są w dniu złożenia wniosku.

Wnioski o sporządzenie kserokopii z akt sądowych powyżej 15 stron realizowane są w terminie do 3 dni.

Odbiór zamówionych kserokopii następuje w Biurze Obsługi Interesantów


Czytelnia Akt Wydziałów XI Rejestru Zastawów, XII, XIII, XIV KRS:

ul.Czerniakowska 100,

00-454 Warszawa,

parter - Sala Obsługi

nr tel.: (22) 44 00 619, 44 00 620, 44 00 624, 44 00 625


WAŻNY DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI JEST NIEZBĘDNY DO SKORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT I INFORMACJI.


Wzory wniosków:

1. Wniosek o wgląd do akt (pdf)

2. Wniosek o wydanie kserokopii (pdf)

3. Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie akt (pdf)

Zobacz stopkę

Informację wytworzył Rafał Widawski
Informację udostępnił Rafał Widawski
Data wytworzenia 2010-11-03
Data udostępnienia 2010-11-08

Ostatnia modyfikacja 20-08-2014