Dla interesantów

                                                                                                                                            http://www.warszawa.so.gov.pl/the-district-court-in-warsaw.html

Biuro Obsługi Interesantów


Kierownik Biura Obsługi Interesantów w tym Czytelni akt - Agnieszka Lasota

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów oraz Czytelnią akt:

Biuro Obsługi Interesantów al. ,,Solidarności'' 127, tel. 22 440 80 00, email: boi@warszawa.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów ul. Płocka 9, tel. 22 440 50 00, email: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów ul. Czerniakowska 100, tel. 22 440 07 27 lub 22 440 07 28, email: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl


UWAGA!
Od 1 sierpnia br. akta spraw z wydziałów należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 15:30 (za datę zamówienia akt za pośrednictwem poczty elektronicznej poza godzinami urzędowania Sądu przyjmuje się najbliższy dzień roboczy).
 


Biuro Obsługi Interesantów we wszystkich siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie czynne jest:
poniedziałek: 8.30 - 18.00
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30


Informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Warszawie został uruchomiony automatyczny moduł telefoniczny umożliwiający uzyskanie informacji o statusie spraw, które są prowadzone w wydziałach zlokalizowanych w budynkach przy al. ,,Solidarności"127, ul. Płockiej 9 i ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

Informacje o statusie sprawy można uzyskać dzwoniąc odpowiednio pod numery: 22 440 80 00, 22 440 50 00 oraz 22 440 07 27/28.

Do obsługi systemu niezbędne jest włączenie w aparacie telefonicznym funkcji tonowego wybierania. Po nawiązaniu połączenia z automatycznym modułem informacyjnym należy wybrać z klawiatury telefonu sygnaturę akt.

System informuje o:
- wyznaczonych terminach rozprawy i posiedzeń (jeśli jest wyznaczony),
- dacie uprawomocnienia się orzeczenia,
- dacie wydania orzeczenia, zarządzenia,
- dacie wysłania i zwrotu akt przez biegłego,
- dacie wpływu wniosku o uzasadnienie oraz apelacji,
- dacie wpływu pisma,
- dacie przesłania akt do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

Od 19 stycznia 2016 r. interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy są rozpoznawane w Wydziałach przy al. "Solidarności 127"  przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, w korytarzu G, pokój nr. 20 i Czytelni akt pokój nr. 11.

 

Interesanci Sądu Okręgowego w Warszawie, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach przy ul. Płockiej 9 przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów i Czytelni akt na parterze, w holu głównym siedziby.

 

Interesanci, których sprawy rozpoznawane są w Wydziałach Gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie, przyjmowani są wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Czerniakowskiej 100, na parterze w holu głównym siedziby Sądu i Czytelni akt, na parterze, pokój nr. 53.

 

Zasady udzielania informacji przez Biuro Obsługi Interesantów telefonicznie:

Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.Urz.MS poz. 2316), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:

-imiona i nazwiska sędziów,

-sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,

-imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,

-imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia.

3. Informacji zgodnie z Regulaminem Biura Obsługi Interesantów  § 2 pkt. 5.

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.Urz.MS poz. 2316):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Okręgowego:

1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

2. poprzez ePUAP,

3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

ž   na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

ž   na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).


Zarządzenie nr 84/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

Regulamin Biura Obsługi Interesantów 
Regulamin Czytelni akt

Zarządzenie nr 202/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany  treści załączników nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 10/2015 Prezesa Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Regulaminu Czytelni akt

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2015 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia w SO w Warszawie Regulaminu BOI i Regulaminu Czytelni akt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.1)

Ostatnia modyfikacja 26-08-2016