BIP- Sąd Rejonowy

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawa w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów.

Informacje o godzinach pracy Sądu:

Biuro Podawcze - (Al. Solidarności 58), czynne są w godzinach:

  • poniedziałek 8.30 - 17.45
  • wtorek - piątek 8.30 - 15:45

Kasy Sądu czynne są godzinach:

  • poniedziałek, 8.30 - 17.45
  • wtorek - piątek 8.30 - 15:45


Biuro Obsługi Interesanta (ul. Ogrodowa 51A), przyjmuje interesantów w godzinach od 8.30 do 15.30, zaś w  poniedziałki od 8.30 do 17.45.

(Wejście do sądu do godziny 17.45)


Przedmiot działalności i kompetencje.

Dla wydziałów orzeczniczych przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i w innych szczegółowych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji. Szczegółowy przedmiot działalności i zakres kompetencji poszczególnych pozaorzeczniczych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie określają wewnętrzne akty prawne wydane przez Prezesa.
Wydziały

Majątek.

Majątkiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zaewidencjonowanym w księgach rachunkowych Oddziału Finansowego są „urządzenia techniczne i maszyny” , których wartość księgowa nadzień 31 grudnia 2007 r. wynosi brutto 4.654.393,47 zł. Informacje o majątku Sądu udostępnił Andrzej Skinder- Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Tryb działania jednostek organizacyjnych.

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Organizacyjne działanie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie opiera się na przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22).

Zobacz stopkę

Informację wytworzył
Data wytworzenia 2006-08-08

Ostatnia modyfikacja 20-01-2017